แม่ตัวอย่าง ประจำพุทธศักราช 2560 

 

หม่อมหลวง ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แม่ตัวอย่าง ประจำพุทธศักราช 2560 แด่ คุณสุชาดา เมธาวิชิต และแม่ตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดย สมาคมคนของแผ่นดิน และกลุ่มสถานศึกษาเครือ ไทย-เทค เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เชิดชูเกียรติ และความสำเร็จ ของบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม และทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

 

โดยมี คุณชยุต เมธาวิชิตชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ 4 เหล่าทัพ, สมาชิก มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม และ อดีต อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (แห่งประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณ พสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล กรรมการ ศูนย์ คนดีศรีแผ่นดิน พร้อมคณะและญาติมิตร ร่วมแสดงความยินดี กับคุณแม่ตัวอย่างประจำปีทุกท่าน
พิธีฯ จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร